CTC Parent Survey

English:  Please complete this short survey to help Children’s Therapy Center improve our services.  https://www.surveymonkey.com/r/CTCfsEng20

Spanish:  Complete esta breve encuesta para ayudar al Centro de Terapia Infantil a mejorar nuestros servicios. https://www.surveymonkey.com/r/CTCfsSpa20

Vietnamese: Xin hoàn tất khảo sát ngắn này để giúp Trung Tâm Trị Liệu Trẻ Em cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. https://www.surveymonkey.com/r/CTCfsVie20

Somali: Fadlan buuxi sahankan gaaban si aad uga caawiso Xarunta Daweynta Carruurta in ay sii wanaajiso adeegyadeenna. https://www.surveymonkey.com/r/CTCfsSom20

Amharic:  እባክዎን የህጻናትን ህክምና ማዕከል አገልግሎቶቻችንን ለማሻሻል እንዲረዳን ይህንን አጭር የዳሰሳ ጥናት ይሙሉ። https://www.surveymonkey.com/r/CTCfsAmh20

Arabic يُرجى إكمال هذا الاستبيان القصير لمساعدة مركز علاج الأطفال على تحسين خدماتنا https://www.surveymonkey.com/r/CTCfsAra20